Dla inwestorów
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Global Biuro SA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Global Biuro SA

29.09.2020

W dniu 29 września 2020 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Global Biuro SA, na którym reprezentowane było 100% kapitału akcyjnego. W ramach agendy Zarząd przedstawił sprawozdanie z działalności firmy w roku 2019 oraz cele i plany na rok 2020. Walne Zgromadzenie podjęło uchwały, między innymi, o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, udzieleniu absolutorium członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej oraz o sposobie podziału wypracowanego zysku.

/Zarząd Global Biuro SA/

Inne informacje